DPO On Demand | Srbija

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja i članstva u DPO Klubu, mart 2017

UVODNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi poslovanja određuju uslove upotrebe internet stranica i sadržaja internet stranica društva INFO HOUSE, društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd, d.o.o., Koste Glvinića 2, 11000 Beograd, Srbija (u nastavku: INFO HOUSE), pretplatnički odnos za usluge DPO Novosti, članstvo u DPO Klubu i uslove upotrebe drugih usluga, pogodnosti ili proizvoda koje nudi INFO HOUSE, osim ako ugovor ili drugi opšti uslovi ne određuju drugačije.

Opšti uslovi obvezuju sve vrste korisnika, članova, pretplatnika i korisnike usluga INFO HOUSE-a.

Ovi opšti uslovi poslovanja sastavni su deo posebnog ugovora, ako je sklopljen, a u skladu sa članom 295. Zakona o obaveznim odnosima, dopunjavaju posebni ugovor i obvezuju isto kao i ugovorne odredbe. Opšti uslovi poslovanja objavljeni su na internet stranici INFO HOUSE-a.

INFO HOUSE zadržava pravo promene ili dopune tih opštih uslova. Promenjeni opšti uslovi počinju na dan objave na internet stranici INFO HOUSE-a.

ODREĐIVANJE POJMOVA

DPO Klub™ je pomoćna mreža ovlašćenih osoba za zaštitu ličnih podataka i ponuđača usluga i proizvoda povezanih s osiguranjem zbirki ličnih podataka.

Član DPO Kluba™ ili Član je fizičko lice zaposleno kod menadžera zbirke ličnih podataka, koji je sa INFO HOUSE-om sastavio Ugovor o članstvu u DPO Klubu™, koju je imenovao ili je namerava imenovati kao ovlašćenu osobu za zaštitu ličnih podataka (u nastavku: DPO) ili je pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost obavljanja usluga ili izrade i prodaje proizvoda povezanih s osiguranjem ili obradom zbirke ličnih podataka, a s INFO HOUSE-om je sklopilo ugovor o Članstvu u DPO Klubu™ (u nastavku: korporativni član).

Ugovor o članstvu u DPO Klubu™ ili Ugovor određuje odnose između korisnika članarine za članstvo u DPO Klubu™ i INFO HOUSE-a. Član Kluba DPO na osnovu sklopljenog ugovora o članstvu u DPO Klubu™ stiče prava i pogodnosti Člana DPO Kluba™.

Članarina je cena koje pravno ili fizičko lice plaća INFO HOUSE-u za članstvo člana DPO Kluba™, a uključuje usluge, pogodnosti, učestvovanje na događajima i pretplatu na DPO Vesti u skladu s Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™, opštim uslovima i važećim cenovnikom.

Treba : DPO Vesti

DPO Vesti su usluga periodične internet publikacije koje pretplatnik dobija elektronskom poštom i kojoj može pristupiti s korisničkim imenom i lozinkom (korisnički račun) na internet stranicama INFO HOUSE-a.

Pretplatnik DPO Vesti ili pretplatnik je pravno ili fizičko lice koje pomoću internet obrasca sklapa pretplatnički odnos s INFO HOUSE-om za usluge DPO Vesti i plaća pretplatu.

Pretplata je cena koje pravno ili fizičko lice plaća INFO HOUSE-u za usluge DPO Vesti koje su u skladu s opštim uslovima i važećim cenovnikom.

Korisnik je Član DPO Kluba™, Pretplatnik na DPO Vesti, ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu™, pretplatnik, korisnik i održavalac korisničkog računa, posetilac internet stranica INFO HOUSE-a i svako drugo pravno ili fizičko lice kojem INFO HOUSE nudi bilo koje svoje usluge, pogodnosti ili proizvode, odnosno onaj koji te usluge, pogodnosti i proizvode koristi.

Vlasnik korisničkog računa je DPO ili fizičko lice koju odredi pretplatnik DPO Vesti.

Održavalac korisničkog računa je fizičko lice koje korporativni član odredi kao održavaoca korisničkog računa.

Internet stranice INFO HOUSE-a sastoje se od otvorenog dela, koji svi mogu upotrebljavati u skladu s opštim uslovima, i zatvorenog dela, koji mogu upotrebiti samo vlasnici korisničkog imena u skladu s opštim uslovima. Pristup zatvorenom delu moguć je samo uz upotrebu korisničkog imena i lozinke koje dodjeljuje INFO HOUSE.

DPO Klub™

Usluge i pogodnosti Članova DPO Kluba™ obuhvataju:

 1. Pretplatu na uslugu DPO Vesti;
 2. Primanje podsetnika na e-mail (najkasnije dan nakon objave novog propisa s područja zaštite podataka i najkasnije dva dana pre uvođenja novih obveza iz područja zaštite ličnih podataka);
 3. Učestvovanje na „Doručku sa stručnjacima“ namenjenom razmeni iskustava i praksi (triput godišnje);
 4. Besplatno kratko telefonsko pravno savetovanje s područja zaštite ličnih podataka (pet puta godišnje);
 5. 20% popusta na pravno IT savetovanje stručnjaka INFO HOUSE -a iz područja zaštite ličnih podataka;
 6. 5 – 50% popusta na učešće na odabranim konferencijama, edukacijama i susretima koje organizuje ili je u kooperaciji sa INFO HOUSE-om (visinu popusta i izbor događanja određuje INFO HOUSE ili kooperator);
 7. Potvrdu o učešću na konferenciji, edukaciji ili susretu koje organizuje, ili je organizovano u kooperaciji sa INFO HOUSE-om.

Usluge i pogodnosti za korporativne članove, uz usluge i pogodnosti iz prethodnog stava, u skladu s Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™, obuhvataju i mogućnost upotrebe oglasnog prostora u publikacijama koje izdaje i na događajima koje organizuje INFO HOUSE. Usluge i pogodnosti iz prethodnog stava može koristiti bilo koja osoba koju odredi korporativni član, a koja je kod njega zaposlena.

Za članstvo u DPO Klubu™ na neodređeno vreme sklapa se poseban ugovor – Ugovor o članstvu u DPO Klubu™. Članstvo vredi od dana plaćanja članarine. Prenos Ugovora o članstvu, prava koja proizilaze iz članstva ili korisničkog računa na pravne nasednike menadžera zbirke ličnih podataka, odnosno korporativnog člana ili treće osobe, nije moguć.

Članarina se obračunava po važećem cenovniku i uključuje članstvo za jednog člana DPO Kluba™. Članarina se plaća godišnje i unapred. Već plaćena a neiskorišćena, članarina se ne vraća.

INFO HOUSE račune za sve usluge koje izdaje na osnovi Ugovora i opštih uslova poslovanja, kao i sve eventualne opomene za plaćanje računa, šalje elektronskim putem na adresu za slanje računa koja je navedena u Ugovoru. Menadžer zbirke ličnih podataka, odnosno korporativni član, dužan je obavestiti nosioca o eventualnim promenama adrese elektroničke pošte za slanje računa.

INFO HOUSE Članu otvara korisnički račun i njegovu upotrebu omogućava najkasnije 5 dana nakon prijema potpisanog i overenog Ugovora i plaćanja prve članarine.

Ugovorom o članstvu u DPO Klubu™ određuje se nosilac, odnosno održavaoc korisničkog računa. U slučaju da menadžer zbirke ličnih podataka opozove ovlašćenje DPO-a ili u slučaju prestanka ugovora o zaposlenju, odnosno kada korporativni član opozove ovlašćenje održavaocu računa, INFO HOUSE o tome mora biti obaveštena najkasnije u roku od 72 sata nakon opoziva ovlašćenja, odnosno prestanka ugovora o zaposlenju. INFO HOUSE najkasnije u roku od 72 sata od prijema obavšćenja blokira lozinku za pristup korisničkom računu. Kada menadžer zbirke ličnih podataka, odnosno korporativni član, INFO HOUSE-u javi podatke o novom nosiocu, odnosno održavaocu korisničkog računa, INFO HOUSE najkasnije u roku od 72 sata na e-mail prosleđuje novu generisanu lozinku. Članstvo miruje do prijema podataka o novom nosiocu, odnosno održavaocu računa.

Menadžer zbirke ličnih podataka i korporativni član dužni su da INFO HOUSE obaveste o svakoj promeni koja može uticati na izvršavanje Ugovora o članstvu najkasnije u roku od 3 radna dana od nastanka promene. U slučaju povrede dužnosti o obaveštavanju, INFO HOUSE svoje obaveze ispravno i valjano ispunjava na osnovu podataka s kojima raspolaže. Menadžer zbirke ličnih podataka i korporativni član odgovaraju INFO HOUSE-u za štetu koja može nastati zbog povrede obaveze o obaveštavanju.

Svaka ugovorna strana uz otkazni rok od 30 dana u bilo kojem trenutku može odustati od Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ bez navođenja razloga za otkazivanje. Ugovorna strana koja odustaje od ugovora drugoj ugovornoj strani prosleđuje obaveštenje u pismenom obliku, preporučeno, običnom poštom. Ugovor o članstvu može otkazati samo zakonski zastupnik ugovorne strane Ugovora o članstvu u DPO Klubu™. Članstvo prestaje s istekom vremena za koje je plaćena članarina.

INFO HOUSE zadržava pravo odustajanja od Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ bez otkaznog roka iz prethodnog dela u slučaju:

 • ako članarina i/ili drugi računi koje izdaje INFO HOUSE nisu plaćeni pravovremeno i/ili u celosti;
 • kršenja opštih uslova poslovanja ili Ugovora o članstvu u DPO Klubu™.

INFO HOUSE zadržava pravo da bez prethodnog upozorenja privremeno ograniči upotrebu korisničkog računa ili ga ukine u sledećim slučajevima:

 • ako sazna da se preko korisničkog računa vrši neovlašćeno izvlačenje podataka ili neka druga automatizovana aktivnost;
 • ako članarina nije pravovremeno plaćena;
 • ako je članstvo u stanju mirovanja dalje od 12 meseci;
 • ako dođe do kršenja Ugovora i opštih uslova poslovanja.

Menadžer zbirke ličnih podataka i korporativni član izričito se odriču bilo kakvih potraživanja prema INFO HOUSE-u zbog odustajanja od ugovora, odnosno privremenog ograničenja ili ukidanja korisničkog računa u skladu s prethodna dva odlomka.

Ako menadžer zbirke ličnih podataka, odnosno korporativni član, u celosti podmiri članarinu i druge dospele obaveze, odnosno ako se u celosti prekine kršenje Ugovora i opštih uslova poslovanja, INFO HOUSE po pravilu ponovno uspostavlja valjanost privremeno ograničenog ili ukinutog korisničkog računa sledeći radni dan nakon prijema pismene potvrde da je menadžer zbirke ličnih podataka, odnosno korporativni član, platio dospele obveze, odnosno da je prekinuo kršenje Ugovora.

Menadžer zbirke ličnih podataka i korporativni član dužni su nosioca, odnosno održavaoca korisničkog računa upoznati sa svim pravima i obavezama koji proizilaze iz Ugovora o članstvu i opštih uslova poslovanja.

INFO HOUSE u svrhu izvođenja Ugovora i opštih uslova poslovanja prikuplja i zatim obrađuje sledeće lične podatke nosioca korisničkog računa (DPO), odnosno staratelja korisničkog računa:

 • ime i prezime;
 • e-mail koji je istovremeno i e-mail za primanje DPO Novosti;
 • broj telefona;
 • podatke o menadžeru zbirke kojeg je imenovao DPO, odnosno korporativnom članu i Ugovoru (naročito naziv, sedište,PIB (poreski identifikacioni broj), datum sklapanja Ugovora, podatke o plaćanju članarine i e-mail za primanje računa);
 • datum i vreme upotrebe korisničkog računa;
 • datum, vreme, vrstu i količinu korišćenih usluga, pogodnosti i učešće na događajima, kao i dobijanje DPO Vesti;
 • arhiv komunikacije;
 • druge lične podatke koje je nosilac, odnosno održavalac korisničkog računa, dobrovoljno prosledio INFO HOUSE-u.

INFO HOUSE lične podatke nosioca i održavaoca korisničkih računa obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Srbije i prihvaćenoj Politici privatnosti (? na šta se ovo odnosi to treba videti za Srbiju).

Opet treba promeniti DPO Vesti

 • pristup internet arhivi DPO Vesti uz pomoć korisničkog računa;
 • pristup zatvorenom delu internetske stranice INFO HOUSE-a s obzirom na izabrani paket pretplate po važećem cenovniku pomoću korisničkog računa.

Za usluge DPO Vesti plaća se pretplata po važećem cenovniku. Pretplatnički odnos sklapa se pomoću internet obrasca na internet stranici INFO HOUSE-a. Uslov za sklapanje pretplatničkog odnosa je upis potrebnih podataka o pretplatniku u internet obrazac i prihvatanje opštih uslova poslovanja. Pretplatnički odnos se smatra sklopljenim s prvom plaćenom članarinom.

Pretplata se plaća godišnje i unapred. Već plaćena a neiskorišćena, pretplata se ne vraća. Prenos pretplatničkog odnosa, prava upotrebe usluga ili korisničkog računa na pravne naslednike ili treće osobe, nije moguć.

INFO HOUSE račun za plaćanje pretplate, kao i eventualne opomene za plaćanje pretplate, šalje elektronskim putem na e-mail pretplatnika za plaćanje računa.

INFO HOUSE pretplatniku otvara korisnički račun i omogućava mu služenje tim računom najkasnije 5 radnih dana od plaćanja prve pretplate.

Svaka ugovorna strana u bilo kojem trenutku, uz otkazni rok od 30 dana, može otkazati pretplatu bez navođenja razloga za otkazivanje. Ugovorna strana koja otkazuje pretplatu prosleđuje obaveštenje o otkazivanju drugoj strani e-mailom. E-mail INFO HOUSE je info@dataprotection-officer.rs. Pretplatnički odnos prestaje s istekom vremena za koje je plaćena pretplata.

INFO HOUSE zadržava pravo na otkazivanje pretplatničkog odnosa bez otkaznog roka iz prethodnog dela u slučaju:

 • ako pretplata i/ili drugi računi koje izda INFO HOUSE nisu plaćeni pravovremeno i/ili u celosti;
 • kršenja opštih uslova poslovanja.

INFO HOUSE zadržava pravo privremenog ograničavanja upotrebe korisničkog računa ili ukidanja računa bez prethodnog obaveštenja u sledećim slučajevima:

 • ako sazna da se preko korisničkog imena vrši neovlašćeno izvlačenje podataka ili bilo koja druga automatizovana aktivnost;
 • ako pretplata nije plaćena pravovremeno;
 • ako je došlo do kršenja opštih uslova poslovanja.

Pretplatnik se izričito odriče bilo kakvih potraživanja od INFO HOUSE-a zbog otkazivanja pretplate, odnosno ograničenja ili ukidanja korisničkog računa u skladu s prethodna dva dela.

Ako pretplatnik u celosti podmiri pretplatu i druge dospele obveze, odnosno u celosti prekine s kršenjem opštih uslova poslovanja, INFO HOUSE po pravilu ponovno uspostavlja valjanost privremeno ograničenog ili ukinutog korisničkog računa sledeći radni dan nakon prijema pismene potvrde o tome da je pretplatnik platio dospele obaveze, odnosno da je prestao kršiti opšte uslove.

Pretplatnik je dužan nosioca korisničkog računa upoznati sa svim pravima i obvezama koji proizlaze iz opštih uslova poslovanja.

INFO HOUSE u svrhu izvođenja pretplatničkog odnosa i opštih uslova poslovanja prikuplja, a zatim i obrađuje sledeće lične podatke pretplatnika, odnosno nosioca korisničkog računa kojeg je odredio pretplatnik:

 • ime i prezime;
 • e-mail za primanje DPO Vesti;
 • podatke o pretplatniku (datum sklapanja pretplatničkog odnosa, podatke o plaćanju pretplate, e-mail za primanje računa te ime i prezime, odnosno ime firme, naziv i PIB (Poreski Identifikacioni Broj) pretplatnika;
 • datum i vreme upotrebe korisničkog računa;
 • datum i vreme prijema DPO Vesti;
 • arhiv komunikacije;
 • druge lične podatke koje je pretplatnik, odnosno održavaoc korisničkog računa dobrovoljno prosledio INFO HOUSE-u.

INFO HOUSE lične podatke pretplatnika i održavaoca korisničkih računa obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Srbije i prihvaćenoj Politici privatnosti.

Pretplatnik je INFO HOUSE-u dužan javiti svaku promenu koja može uticati na izvršavanje pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 3 radna dana od nastanka promene. U slučaju da pretplatnik ne ispuni dužnost obaveštavanja, INFO HOUSE svoje obveze ispravno i valjano ispunjava na osnovu podataka kojima raspolaže. Pretplatnik INFO HOUSE-u odgovara za štetu koja može nastati zbog propusta obaveznog obaveštavanja po ovom stavu.

UPRAVLJANJE KORISNIČKIM RAČUNOM

Korisnički račun se sastoji od korisničkog imena i korisničke lozinke koju određuje INFO HOUSE.

Nosilac korisničkog računa nakon prijema dodeljenog korisničkog imena i lozinke nakon dovršene prve registracije na internet stranicama INFO HOUSE treba da promeni korisničku lozinku. Održavaoc korisničkog računa se obavezuje da će dodeljeno korisničko ime i izabranu lozinku čuvati kao poslovnu tajnu i jamči da korisničko ime neće upotrebljavati neovlašćene osobe.

Menadžer zbirke ličnih podataka, korporativni član, pretplatnik i održavalac korisničkog računa obvezuju se da će dodeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao poslovnu tajnu i jamče da će jedno korisničko ime i lozinku uvek koristiti samo jedan korisnik.

Menadžer zbirke ličnih podataka, korporativni član, pretplatnik, nosioc i održavaoc korisničkog računa, INFO HOUSE odgovaraju za eventualnu zloupotrebu korisničkog računa, upotrebu korisničkog računa od strane neovlašćenih, odnosno trećih osoba i upotrebu korisničkog računa u suprotnosti sa Ugovorom i opštim uslovima.

Menadžer zbirke ličnih podataka, korporativni član, nosioc i održvaoc korisničkog računa dužni su, u slučaju da saznaju za zloupotrebu ili razloge koji ukazuju na mogućnost zloupotrebe korisničkog računa, smesta obavestiti INFO HOUSE i promeniti korisničku lozinku.

Ukidanje korisničkog računa mogu zahtevati samo ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu™ i pretplatnik u skladu s Opštim uslovima i Ugovorom. Za ukidanje korisničkog računa služe odredbe ovih Opštih uslova i Ugovora koje vrede za ukidanje Ugovora, odnosno pretplatničkog odnosa.

Kad je riječ o ličnim podacima koje obrađuje INFO HOUSE, nosioc i održvaoc korisničkog računa imaju sva prava u skladu s propisima s područja zaštite ličnih podataka. INFO HOUSE ne odgovara ni za kakvu štetu ili neugodnosti koje ugovorna strana Ugovora o članstvu u DPO Klubu ili pretplatnik može imati zbog priznavanja ili ostvarivanja prava nosioca i održvaoca korisničkog računa.

UPOTREBA INTERNET STRANICA

Korisnik za pristup internet stranicama mora imati:

 • Lični kompjuter ili drugi komunikacioni uređaj;
 • internet vezu, namešten internet pretraživač Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ili Safari.

Za pristup zatvorenim delovima internet stranice INFO HOUSE korisnik treba imati ispravan korisnički račun.

Korisnik se obavezuje da će se internet stranicom INFO HOUSE služiti pošteno i u skladu sa opštim uslovima.

INFO HOUSE lične podatke korisnika internet stranica obrađuje u skladu s važećim propisima Republike Srbije i prihvaćenoj Politici privatnosti.(?! TREBA DA JE U SKLADU SA SRBIJOM)

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

INFO HOUSE neprestano nastoji osigurati tehničke uslove koji korisnicima osiguravaju neometano služenje internet stranicama. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamene opreme, INFO HOUSE zadržava pravo kraćeg prekida pristupa internet stranicama.

Odgovornost INFO HOUSE-a i njenih ugovornih izvođača za bilo kakvu štetu ili neugodnost koja bi mogla nastati zbog tehničkih razloga, uzrokovana prekidom rada, odnosno ometanjem pristupa portalu, je isključena.

INFO HOUSE neprestano nastoji da osigura kvalitet, ispravnost i ažurnost podataka i usluga koje određuju opšti uslovi. Odgovornost INFO HOUSE-a i njenih ugovornih izvođača za štetu ili neugodnosti koje korisnik može imati zbog eventualnih pogrešnih, manjkavih ili nekih drugih neprimerenih podataka, odnosno usluga, je isključena.

Ako korisnik ustanovi da na internet stranicama postoje nepravilnosti u podacima, slikovnom, zvučnom ili video materijalu, o tome može na uobičajen način obavestiti INFO HOUSE. U slučaju grešaka, INFO HOUSE će na vlastiti trošak omogućiti odustajanje od ugovora, odnosno pretplatničkog odnosa.

INFO HOUSE i korisnik jedno drugom ne odgovaraju ni za kakvu štetu, kašnjenje ili neusklađenost postupanja s opštim uslovima ako je reč o posledicama više sile ili postupcima trećih osoba s predumišljajem.

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Oznake »DPO on demand«, »DPO Klub«, »DPO Vesti«, »Info House« i ostale oznake INFO HOUSE-a zaštićene su kao uslužne, odnosno robne marke. Njihova upotreba bez izričitog dopuštenja INFO HOUSE-a je zabranjena.

Sve baze podataka na internet stranicama INFO HOUSE predstavljaju bazu podataka u smislu odredbe Zakona o autorskim i drugim pravima. Baze dokumenata na internet stranicama INFO HOUSE-a zaštićene su propisima s područja zaštite intelektualnog vlasništva i u celosti i kao pojedinačni delovi. Pojedinačni delovi na internet stranicama INFO HOUSE-a koje imaju karakteristike autorskog rada (npr. autorski članci) zaštićene su autorskim pravima.

Upotreba pojedinačnih jedinica baze portala koje imaju karakteristike autorskog rada dozvoljena je samo za vlastite potrebe korisnika. Svi drugi oblici reprodukcije, distribuiranja, posredovanja ili omogućavanja upotrebe trećim osobama izričito su zabranjene. Navedena zabrana odnosi se na sve oblike upotrebe koji premašuju vlastitu upotrebu, a naročito su zabranjeni sledeći postupci:

 • upotreba velikih delova (količinski i/ili kvalitativno) zbirke podataka (npr. reprodukcija strukture zbirke ili delova strukture zbirke itd.);
 • upotreba zbirke podataka u suprotnosti s njihovom prvobitnom namenom ili na način koji bi mogao štetiti interesima vlasnika autorskih ili drugih prava (npr. upotreba građe izvan okvira korisnikovih ličnih potreba, sistematska ponovljena upotreba manjih delova baze podataka itd.);
 • pomeranje ili zamena oznaka »DPO Klub«, »DPO Vesti«, »Info House« i ostalih oznaka INFO HOUSE kada se pojavljuju na dokumentima, tekstovima, internet stranicama itd.

Korisnik koji je trećoj osobi omogućio neovlašćenu upotrebu delova zaštićenih pravima intelektualnog vlasništva, odgovara INFO HOUSE-u za svu nastalu štetu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi počinju da važe sa danom objave na internet stranicama INFO HOUSE-a.

INFO HOUSE zadržava pravo promene ili dopune opštih uslova poslovanja.

Promenjeni opšti uslovi počinju da važi sa danom objave na internet stranici INFO HOUSE-a.

Za tumačenje odredbi ovih opštih uslova služi važeće pravo Republike Srbije.

Korisnici i INFO HOUSE-a će eventualne nesuglasice, koje proizlaze iz ovih opštih uslova, rešiti sporazumno. U slučaju spora merodavan je nadležni sud u Beogradu.